Regulamin konsultacje / spacer / psie spotkania

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konsultacji / spacerze / psich spotkaniach/ treningach / webinarach
 2. Organizatorem wydarzenia jest PsiLuz – Trener i behawiorysta psów (dalej jako „Organizator”).
 3. Zgłaszający – osoba fizyczna dokonująca na zasadach określonych w niniejszym regulaminie zgłoszenia chęci udziału w konsultacji / zajęciach.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w konsultacji, która zgłosiła chęć udziału w poprzez wypełnienie prawidłowo formularza zgłoszenia i dokonała przelewu na konto Organizatora.
 5. Cel wydarzenia – wydarzenie jest organizowane w celu szkolenia osób i psów.

II. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie chęci udziału w wydarzeniu następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego podanego w linku oraz wysłanie niezbędnych filmików z interakcji z innymi psami lub inne pokazujące zachowanie psa w stosunku do innych psów. Zgłaszający zobligowany jest do podania wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wymagalnością pól formularza kontaktowego. Ponadto zobowiązuje się do podania danych prawdziwych.
 2. Dokonanie Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Data spotkania jest podane odgórnie – wybrana przez uczestnika poprzez system calendesk.
 4. Informacje o opłatach i warunkach zgłoszenia zawarte są w formularzu stworzonym przez organizatora.
 5. W konsultacji mogą wziąć udział tylko Uczestnicy tj. osoby, które dokonały zgłoszenia i wniosły opłatę.

lll. Bezpieczeństwo

 1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestnika nie jest obowiązkiem Organizatora i organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia.
 2. Organizator może odmówić wstępu na konsultacje oraz przebywania na terenie placu szkoleniowego osobom:
  • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających;
  • posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne podobnie działające;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku
 3. Uczestnicy konsultacji / spotkania z psami zobowiązane są stosować się do poleceń organizacyjnych i porządkowych Organizatora.
 4. Organizator jest uprawniony do usunięcia z wydarzenia osób zakłócających swoim zachowaniem przebieg wydarzenia.
 5. Uczestnicy wydarzenia są zobowiązani do szanowania mienia na terenie placu oraz mienia stanowiącego własność Organizatora jak również do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnicy wydarzenia oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie wydarzenia, zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tym wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 7. Anulacja wydarzenia może nastąpić z przyczyn niezależnych takich jak pogoda, brak wystarczającej liczby uczestników (min 4 psie spotkania, min 2 spacery). Jeśli 2 uczestników zdecyduje się pójść na spacer, uznaje go za odbyty i wysyłam prośbę do uczestników o wpłatę.

IV. Warunki rezygnacji

 1. Uczestnik może zrezygnować z wydarzenia najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Organizatora kontakt@psiluz.pl
 2. Organizator jest zobowiązany zwrócić całość uiszczonej kwoty w czasie –24h przed konsultacją / spacerem lub psimi spotkaniami jeśli anulacja będzie z winy organizatora.
 3. Uczestnik jest zobowiązany poinformować o rezygnacji mailowo kontakt@psiluz.pl i wykasować swoje zdjęcia i informacje na wydarzeniu (dotyczy spacerów)
 4. Uczestnik w ramach rezygnacji zobowiązany jest do napisania posta na grupie – Psiluzak na spacerze (dotyczy spacerów) lub Psyjcielskie spotkania (dotyczy psich spotkań) posta zachęcającego do rezerwacji miejsca przez innego uczestnika. Jeśli miejsce zostanie zajęte Uczestnik nie musi płacić. Jeśli nie zostanie wysłana prośba na konto.
 5. Jeżeli Uczestnik poinformuje organizatora o swojej rezygnacji po 10 dniach, Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów Uczestnikowi lub zostanie wysłana prośba o wpłatę na konto.
 6. Zgłaszający ma prawo wskazać innego Uczestnika w miejsce Uczestnika, który nie może wziąć udziału w wydarzeniu
 7. Z konsultacji / spaceru czy psich spotkań można zrezygnować, ale nie ma możliwości zwrotu opłat zgodnie z artykułem 38 prawa konsumenckiego – wyjątek nr. 12. Uczestnik może odsprzedać swoje miejsce innemu uczestnikowi, jest wtedy zobowiązany do poinformowania organizatora o swojej decyzji drogą mailową. W przypadku odwołania spotkań z winy organizatora, organizator zwraca wszystkim uczestnikom koszty.
 8. Dotyczy to również psów w cieczce.

V. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny w formularzu zgłoszeniowym stworzonym przez organizatora oraz w opisie wydarzenia na stronie wydarzenia na facebooku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie wydarzenia na facebooku.
 3. W przypadku zmian Regulaminu mających wpływ na zasady uczestnictwa po zapisaniu lub zakupieniu konsultacji lub psich spotkań przez Zgłaszającego obowiązują go postanowienia Regulaminu z dnia zgłoszenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian oraz do odwołania samego Wydarzenia, w szczególności w razie zaistnienia przyczyn losowych lub mających charakter siły wyższej.
 5. Organizator oraz podmioty przez niego upoważnione są uprawnieni do dokonywania dokumentacji fotograficznej oraz multimedialnej Wydarzenia. Uczestnicy oświadczają, że wyrażają zgodę na bezpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie i czasowo, utrwalanie i wykorzystywanie ich wizerunków, oraz głosów utrwalonych w ramach Wydarzenia, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video z Wydarzenia, w celach informujących o tym, że takie Wydarzenie miało miejsce. Jeśli nie wyrażasz na to zgody proszę o informację przed wydarzeniem – pisemnie na mailu – kontakt@psiluz.pl
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.
 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia w na stronie Wydarzenia.
 9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia w Serwisach internetowych.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez PsiLuz. (dalej również jako „Organizator”).
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z prezesem stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: kontakt@psiluz.pl
 3. Organizator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w celu stworzenia zapisu fotograficznego, filmowego lub dźwiękowego.
  2. w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i informacyjnych Organizatora
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń związanych z realizacją celu przetwarzania danych osobowych.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, po spełnieniu przesłanek określonych w RODO, następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Organizatora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

—————-

Administratorem Danych Osobowych jest PsiLuz, z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Operatorem.
Operator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

§1 Jak zbieramy dane?

Operator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku Zapisów lub skorzystania z formularza kontaktowego.
W przypadku Zapisów, Użytkownik podaje następujące dane:

Imię i nazwisko
Adres e-mail i inne informacje o psie

§2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Operator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu.
Dane przechowywane są na serwerze w zaszyfrowanej formie i dostępne wyłącznie Prezesowi PsiegoLuzu
Operator nie udostępnia zebranych danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.

§3 Mechanizm Cookies, Adres IP

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Operatora za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Operator usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych informacji w Serwisie.

Operator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników.

Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

Operator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator Cookies zewnętrznych: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Operator może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Operator przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

§4 Dostęp do danych

Do danych osobowych zbieranych przez Serwis ma bezpośredni dostęp jedynie Prezes PsiegoLuzaka.

Dane Użytkownika mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”

Operator zapewnia Użytkownikom dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji. W celu dokonania modyfikacji Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Operator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia roszczeń od danego Użytkownika.

§5 Zabezpieczenia

Operator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Operator zobowiązuje się chronić wszelkie dane Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Dane osobowe w Operator są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§6 Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

II. Ochrona danych osobowych – zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika wydarzenia (wizerunek, imię i nazwisko).
 2. Udział w wydarzeniu, a tym samym – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w każdym czasie, przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.